سفره عقد ایرانی

سفره عقد

سفره عقد ایرانی

سفره عقد ایرانی از اهمیت بسیار زیادی در بین ایزانیان برخوردار است و یک رسم قدیمی می باشد و خیلی ها حتی بدون اینکه مفهوم پهن کردن این سفره را بدانند بنا به رسم و آیین این کار ار انجام می دهند.

 سفره عقد

تاریخچه سفره عقد

اجزاي سفره عقد به گواهي تاريخ يكي از رسوم و گزينش هاي پيشينيان است که  شايد امروز بيشتر عروس و داماد ها و اطرافيان آنها ندانند كه معناي تركيب سفره عقد واقعا به چه مفهومی است  و دراصل برای  چه منظوري سفره عقر پهن مي شود

در واقع پهن کردن سفره عقد برای عروس و داماد نوعي كارت تبريك گويا با آرزوي سعادت براي زوجهای  جوان محسوب می شده است و با اين هدف وبه اين مضمون هر تركيب و ماده اي كه در اين سفره به كار مي رفت ، معنايي ويژه و زيبا در خود داشت

آماده شدن برای مراسم عقد

نزدیک به مراﺳــﻢ ﻋﺮوﺳــﯽ، ﻋﺮوس و داﻣــاد علاوه بر خریدهای عروسی مثل ﻟﺒﺎس، جواهرات و حلقه، آﯾﯿﻨﻪ و ﺷﻤﻌﺪان، ﺗﺪارك ﺷﺎم ﻋﺮوﺳــﯽ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن محل برگزاری جشن و.. حتما خرید لوازم سفره عقد را هم در خرید های خود دارند. عروس و داماد و همراهان آنان سعی می کنند ﺗﺎ مراسم عقد به بهترین شکل ممکن برگزار شود و ﯾﮏ مراسم ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و با شکوه باشد و برای همیشه در خاطر عروس و داماد بماند.

 مراسم عقد

در این مراسم آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷــﻮد و روز ﻋقد ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ و  ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ایرانی ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﺷــﻮد و ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ جاری می شود. در این مراسم مهمانان عروس و داماد حضور دارند و نظاره گر ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ایرانی هستند و در مورد آن نظر می دهند و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ آن را ﻣﯽ ﭘﺴــﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺎ ﺳــﻔﺮه ﻋﻘﺪ مراسمات دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ کنند.

ایده هایی برای تزیین و چیدمان سفره ساده و شیک

تزیین و چیدمان سفره عقد برای برگزاری مراسم عقد در بیشتر نقاط ایران رواج دارد اما از يك رسم پر معناي ديرين فقط صورت ظاهري آن حفظ شده و به جا مانده است  بهتر است زوجین قبل از برگزاری مراسم عقد ابتدا وسایل سفره عقد را را یا دقت اماده کنند سپس این وسایل را با ذوق و سلیقه تزیین کنند و با دیزاینی خاص خودشان  روی سفره عقد بچینند

سفره عقد

در مراسم عقد زوجین بر روی پارچه سفیدی بر سر عروس و داماد کله قند می‌سابند  که نماد این است که در طول زندگیشان همیشه شادی و شيريني ببارد بر سرشان . باید یادتان باشد که در مراسم عقدکنان معمولا به رسم یادگاری از مراسم  ازدواج عروس و داماد هدیه‌ای به مهمانان داده می‌شود. این هدیه‌ هم  معمولا با توجه به تناسبات و طراحی سفره عقد در ظرفی قرار داده می‌شود و پس از مراسم عروسی و عقد  توسط عروس به مهمانان داده می‌شود

مفهوم سفره عقد 

مهمانان در مورد سفره عقد نظرات مختلفی می دهند و مقایسه های زیادی انجام می دهند اما کمتر کسی می داند که مفهوم سفره عقد واقعا چیست و به خاطر چه چیزی و به چه منظوری پهن می شود؟ خیلی اوقات حتی خود عروس و داماد هم نمی دانند چرا بر سر سفره عقد ایرانی ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و وسایل چیده شده داخل سفره به چه منظوری است؟

 سفره عقد

دلیل آن هم اینست که اﯾﻦ ﺳﻨﺖ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ مثل خیلی از آداب و رﺳﻮم دیگر، فقط ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﮐﻠﯿﺸﻪ اي خود را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺒﺎ و اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ در زﯾﺮ ﻏﺒﺎر ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و فخر فروشی از بین رفته است. سفره عقد ایرانی از رسومات زﯾﺒﺎي اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ است که اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آن را ﺳﻔﺮه ﮔﻮاه می نامیدند. اﯾﻦ ﺳﻔﺮه را در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ عروﺳﯽ پهن ﻣﯽ کنند و ﻋﺮوس و داﻣﺎد در هنگام ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن نمی نشینند و خطبه ﻋﻘﺪ توسط عاقد ﺟﺎري می گردد.

سفره عقد ایرانی در آیین باستان

 سفره عقد یاستانی

در آﯾﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، به مناسب هر ﺟﺸــﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻔﺮه اي پهن می کردند. اما سفره عقد ایرانی از دیگر سفره ها متمایز بود و نشستن سر سفره عقد ایرانی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ فرد به حسای می آمد و امروزه هم همینطور می باشدبه همین دلیل هم تا جای ممکن سعی می کنند آن را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺮ برگزار کنند. در ﮔﺬﺷﺘﻪ هم مثل امروز برای چیدمان سفره عقد ایرانی از بهترین و زیباترین ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده می شد و از ﭘﺎرﭼﻪ بسیار زﯾﺒﺎیی برای این کار استفاده می شد.

رنگ سفره عقد ایرانی

همانطور که دراﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺮانی برای لباس عروس ازرنگ های متنوعی استفاده می شود، رنگ سفره عقد هم از تنوع بالایی برخوردار است. چرا که تمام رﻧﮓ ﻫﺎي ﺷﺎد دارای ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌنای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. برخی اعتقادشان بر این است که ﭘﺎرﭼﻪ ای که باید به عنوان سفره عقد ایرانی استفاده شود حتما باید سفید باشد. اما برخی دیگر ترجیح می دهند به جای پارچه سفید از پارچه سبز استفاده کنند. در فرهنگ ما ﺳــﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎد ﭘﺎﮐﯽ و ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺨﺘﯽ و ﺳﺒﺰ هم نماد ﺣﯿﺎت و جاوداﻧﮕﯽ می باشد.

 سفره عقد باستانی

ماشینی شدن دنیای مدرن و گرایش به شهرنشینی و برخورداری از تجملات، به سفره های عقد ایرانی نیز کشیده شده است. امروزه معنی و مفهوم اصلی سفره عقد ایرانی به فراموشی سپرده شده و نادیده گرفته می شود و معمولا از تخم مرغ ،گردو و فندق پلاستیکی به جای مواد اصلی استفاده می شود.

جایگاه سفره عقد ایرانی

در بیشتر فروشگاه های لباس عروس معمولا جایگاهی برای سفره عقد وجود دارد که در آن مدل های جدید و به روز به عروس داماد نشان داده می شود. در انتخاب سفره عقد ایرانی معمولا معنی و مفهوم سفره عقد ایرانی نادیده گرفته می شود و ذهن کسی دنبال معنی و مفهموم سفره عقد و وسایل استفاده شده در سفره عقد ایرانی نمی رود

وسفره عقد ایرانی معمولا به منظوز تجمل گرایی و فریمی برای عکس و فیلمبرداری در مراسم مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه معمولا تالارهای عروسی اتاقی را به سفره عقد اختصاص می دهند که در آن سفره عقد آماده وجود دارد و در این سفره ها دیگر خبری از ذوق و شوق خانم ها برای تدارک هر یک از اقلام سفره عقد دیده نمی شود.

معنای کلی از نماد تزیین سفره عقد

قرآن :

در سر سفره عقد به نشانه ي مورد تاييد بودن وصلت از سوي خداوند و طلب  بركات الهي است جلو آينه و بالاي جانماز قرار مي گيرد

شيريني :

به نشانه به ارمغان آوردن شهد خوشبختي در زندگی عروس و داماد است که بر سر سفره عقد ميگذارند . معمولا هر دو نوع شيريني خشك و تر را به اين منظور به كار مي برند شيريني سفره عقد بايد خوش ريخت كوچك وتازه باشد

 آينه :

آینه+و+شمعدان

در سرلوحه و پس از قرآن کریم قرار دارد ، در سفره عقد نيز در بالای سفره و رو به عروس و داماد قرار میدهند  تا با نگاه کردن در آیینه دلهايشان نسبت به هم مانند آينه صاف و زلال باشد همبشه  و سعادتمند شوند.

ميوه:

ميوه هاي رنگي بر سر سفره عقد به نشانه برخورداري عروس و داماد از نعمت های رنگارنگ الهي در  زندگي است.

جا حلقه اي:

حلقه ي  عروسی معمولا باید  مشابه هم باشد  و در جعبه مخصوصي  زیبا به سلیقه عروس و داماد گذاشته میشود . حلقه  ها را بر سکوی خاص و زيبايي پيش پاي عروس و داماد مي گذارند. تا پس از خواندن صيغه عقد آن را در انگشت هم بکنند

عسل :

سفره عقد

مراسم عسل در دهان همديگر گذاشتن پس از جاري شدن صيغه عقد به منظور آن كه عروس داماد در آينده مايه ي شيرين كامي و دلارامي هم باشند.

از اجزای ضروری و مهم برای چیدمان سفره عقد مذهبی

در تزیین آن فرقی با سفره عقد معمولی ندارد و وسایلی که بر سر سفره می گذارند  می توان به قرآن و جانماز و گل سرخ و کله قند و آینه و شمعدان و نقل و سرکه اشاره کرد. توجه کنید  برای طراحی سفره های عقد مذهبی میشود

 سفره عقد مذهبی

از انواع تزیینات ساده و یا پر کار استفاده کرد که هر یک از این مدل ها ی ساده و شیک  زیبایی خاص و بی نظیری را به سفره عقد شما می بخشند

بنابراین توجه داشته باشید که روی سفره عقد شش ظرف با محتوای گردو و بادام و فندق و نبات و نان و تخم مرغ وجود دارد و شما می توانید هر یک از این اجزای مورد نیاز برای سفره عقد را با روش های ساده و یا پر کار تزیین کنید.

مزون موطیو مدا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − پنج =